Mājaslapas lietošanas noteikumi

Mājaslapas www.oizglitiba.lv lietošanas noteikumi:

1. Mājaslapas www.oizglitiba.lv (turpmāk – mājaslapa), īpašnieks un pārvaldītājs ir biedrība ConnectEdu (turpmāk – biedrība). Apmeklējot mājaslapu Jūs piekrītat mājaslapas lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat mājaslapas lietošanas un izmantošanas noteikumiem, nekavējoties pametiet mājaslapu.

2. Šie noteikumi (turpmāk – lietošanas noteikumi) nosaka mājaslapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājaslapas un mobilās lietotnes lietotājiem. Biedrībai ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt lietošanas noteikumus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājaslapā.

3. Par lietošanas noteikumu neievērošanu, oizglitiba.lv lietotājam var tikt liegta pieeja mājaslapai.

4. Katrs mājaslapas lietotājs ir atbildīgs par savām darbībām un informāciju, ko ievieto mājaslapā. Biedrība nav atbildīga par lietotāju darbībām un saturu, ko mājaslapā ievieto lietotāji (arī tad, ja informācijas ievietošanas pamats ir tās nosūtīšana uz biedrības e-pastu).

5. Mājaslapas lietotājiem ir tiesības:

        5.1. piekļūt publiski pieejamajām mājaslapas sadaļām;

        5.2. kopēt (izdrukājot uz papīra, saglabājot uz datu nesējiem vai jebkādā citā veidā), izplatīt vai pārraidīt mājaslapā ietverto saturu, izņemot gadījumus, kad minētās darbības tiek veiktas komerciālos nolūkos un finansiāla labuma gūšanai. Pavairojot un izplatot jebkuru mājaslapā ievietoto saturu, to nedrīkst mainīt un tam jāpievieno skaidra atsauce uz www.oizglitiba.lv;

       5.3. pievienot mājaslapai komentārus, bildes vai citu saturu, ja šāda iespēja mājaslapā ir paredzēta;

       5.4. pieprasīt informācijas labošanu vai publicēšanu mājaslapā, nosūtot to uz e-pastu info@oizglitiba.lv. Biedrībai nav pienākums šo informāciju publicēt. 

6. Aizliegts:

       6.1. piekļūt mājaslapai apejot drošības sistēmas;

       6.2. jebkādā veidā mainīt vai izmantot jebkuru mājaslapā iekļauto saturu (izņemot, ja tas atbilst 5. punktā minētajiem noteikumiem);

       6.3. ievietot mājaslapā saturu, kas pārkāpj Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, neatbilst ētikas normām vai aizskar citas personas;

       6.4. ievietot mājaslapā komerciāla rakstura informāciju vai saites uz šādām lapām bez biedrības atļaujas. 

7. Mājaslapas īpašnieks ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai liegt pieeju jebkurai mājaslapā ievietotajai informācijai, tajā skaitā informācijai, ko ievieto lietotāji.

8. Visa mājaslapā ietvertā informācija un ieteikumi ir uzskatāmi par informatīviem. Īpašnieks neatbild par mājaslapas lietotāju lēmumiem vai darbībām, kas veiktas paļaujoties uz mājaslapā ievietoto informāciju vai padomiem, kā arī neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas mājaslapas lietotājam radušies šādas darbības rezultātā.

9. Mājaslapā var būt izvietotas saites uz citām – ārējām interneta mājaslapām, lai sniegtu papildu informāciju. Biedrība nav pārbaudījusi un neatbild par trešo pušu mājaslapās publicēto informāciju. 

10. Mājaslapa satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, ko aizsargā autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības – tiesības uz minētajiem objektiem pieder biedrībai vai arī ir iegūta atļauja izmantot materiālu mājaslapā.

11. Biedrība, tās amatpersonas un darbinieki neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas rodas no mājaslapas pieejamības vai izmantošanas, ieskaitot jebkādu ļaunumu vai bojājumu, kas radīts Jūsu datoram IT sistēmu, kas nodrošina mājaslapas pieejamību, piekļuves un izmantošanas dēļ. Biedrība negarantē mājaslapas patstāvīgu pieejamību. 

11. Visi strīdi, kas par šiem noteikumiem rodas starp biedrību un mājaslapas lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana