Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

10 April 2022
blog one img

Linda Astrauska, direktores vietniece izglītības jomā

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Atslēgas vārdi – miers, tehnoloģijas, platforma, pielāgoties apstākļiem, atbalsts. 

Vissvarīgākais šajā laikā ir saglabāt mieru – lai gan skolēni, gan viņu vecāki, gan arī skolotāji ir mierīgi, līdzsvaroti. Lieks stress, jebkuros apstākļos nav veselīgs, tas grauj veselību un mazina imunitāti. Lai skolas saime saprastu, ka process neiet pašplūsmā, bet tiek kontrolēts, svarīgi informēt par plānoto mācību procesu. Mūsu skolas mājaslapā un e-klasē (https://grobinasskola.lv) ir publicēta informācija par to, kāda ir skolēna, skolēna vecāku un skolotāju loma attālināto mācību laikā. Esam sadalījuši atbildības lomas arī vadības komandai, kurš atbild par attālinātā mācību procesa tehnoloģiskajiem risinājumiem, kurš par mācību procesu, kurš veido sadarbību un sniedz atbalstu klašu audzinātājiem un projektu skolotājiem.

Esam apzinājuši visus 905 skolas skolēnus, lai noskaidrotu viņu tehnoloģiskās iespējas ar viedierīcēm un interneta pieejamību. Tiem, kuriem nav tehnoloģisko nodrošinājumu, mēs no skolas varam palīdzēt ar datoriem, planšetēm, telefoniem, pašvaldība sniedz atbalstu ar interneta nodrošinājumu. Tas dod drošības sajūtu, jo zinam, ka visiem skolas bērniem attālinātā mācīšanās ir pieejama. Paldies jāsaka IZM, Grobiņas novada pašvaldībai par iesaisti šo jautājumu risināšanā.

Skolotāji lieliski veikuši sagatavošanās darbus, lai kādu laiku strādātu attālināti. Mūsu skola darbam izmanto platformu Office 365, kur ir iespējams, gan veidot tiešsaistes mācību stundas (Microsoft Teams), gan organizēt saslēgšanos vienlaicīgi visai klasei, gan ievietot darba lapas, ko izpildei ir uzstādīta laika atskaite, gan veidot sapulces vecākiem, skolotājiem, noteiktām interešu grupām. Būtiskākais, lai skolēni, kuri mācās attālināti ievērotu dienu plānu, jo mācību stundas notiek pēc stundu sarakstā.

Milzīgs izaicinājums skolotājiem, jo šajā laikā viņiem jāpielāgo mācāmā viela attālinātajam mācību procesam paralēli apgūstot, līdz šim neizmantotas vai reti izmantotas mācību formas. Bieži tās ir atšķirīgas no klātienes darbā izmantotajām metodēm. Ļoti lielu diskomfortu rada tiešsaistes stundas, kurās tu komunicē tikai ar ekrānu, labākajā gadījumā dzirdot skolēnu balsis. Apzināmies, ka tehnoloģiskie risinājumi tiek papildināti, pilnveidoti katru dienu, jo ir pieprasījums. Mūsu ziņā ir veikt izvēli, kas ir labākais, ērtākais, efektīvākais skolotājam un skolēniem.

Šajā laikā ļoti svarīgi ir uzturēt psihoemocionālo garu gan skolotājiem, gan bērniem un viņu ģimenēm. Jāatrod laiks, iespējas ieklausīties, izzināt valdošo noskaņojumu un problēmas, kam nepieciešami risinājumi. Daudzkārt palielinājusies klases audzinātāja loma.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Iedzīvināta vienotā platforma. Visa skola strādā e-klasē un Office 365. Vienotas, skaidras prasības, nosacījumi. Spēja ātri noreaģēt kritiskās situācijās. Piemēram, klases audzinātāja e-klasē un sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem konstatē, ka 7.klases jaunietis nepiedalās tiešsaistes stundās un neveic regulāru mācību darbu. Nekavējoties tiek meklēti risinājumi (zvani ģimenei, atbalsta personāla iesaiste, ģimenes apmeklējums mājās ar Sociālā dienesta klātbūtni). Apstākļi, kādos bija nonācis skolēns, tika ātri mainīti. Jaunietis nebija spējīgs veikt pašvadītu mācīšanos ģimenē. Rezultātā, piesaistot skolotāju palīgu, klases audzinātāju, atbalsta personālu un regulāri kontrolētu darbu, tika panākta skolēna veiksmīga mācību satura apguve.

Interešu izglītība attālinātajā mācību laikā balstās uz pedagogu un skolēnu savstarpējo ieinteresētību. Piemēram, šaha skolotājas spēja motivēt skolēnus un pat viņu ģimenes locekļus spēlēt šahu attālināti, piedaloties dažādās aktivitātēs, ko piedāvā Latvijas Šaha Federācija. Skolotājas spēja uzrunāt ikvienu, lai iedrošinātu un nepieciešamības gadījumā palīdzētu arī tehnisko problēmu risināšanā. Šajā jomā skolēniem ir iespēja sevi pierādīt un piedalīties sacensībās, kurās gūst gandarījumu, un vēl rezultāti tiek novērtēti arī materiāli (balvas), kas dod motivāciju darboties tālāk un vairāk.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Attālinātā mācību procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta plānošanai, kas atšķiras no ierastās ikdienas darbu plānošanas klātienē. Tas ir pamats, lai veiksmīgi attīstītu skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes, kas arī ir darīts un noteikti tiks turpināts. 

Otra lieta ir tehnoloģiskie risinājumi, kas ir neatraujama mūsdienīga mācību procesa daļa. Esam iemācījušies/mācāmies lietišķo etiķeti saziņai tiešsaistē, kas līdz šim nebija tik aktuāli. Esam izstrādājuši savas skolas infografiku ērtākai izpratnei.

Kas Jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

100% tehnoloģiskais nodrošinājums un prasme ar to darboties. Ļoti apsveicami, ja valstiski spētu skolēnus nodrošināt ar portatīvajiem datoriem. Nepieciešamību saredzam no 7. klases – tad tas būtu skolēna darba instruments.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Atbalstīsim viens otru ar labiem vārdiem, vēlējumiem un iedrošinājumiem! Svarīgākais ir viedā vīra Karlsona teiciens: “Mieru, tikai mieru!” Uzticēsimies, gan kā vecāki, gan skolotāji, gan skolas vadība, jo katrs dara pēc labākās sirdsapziņas un izpratnes!

Āra nodarbību norise skolā. Vairāk lasi ŠEIT. 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana