Ventspils 2. vidusskola

18 April 2022
blog one img

Mācību jomu vadītāji un direktores vietniece metodiskajā darbā A.Kitajeva

Kāds ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

– Izveidot efektīvu mācību sistēmu skolotājiem un skolēniem jaunajos apstākļos.

– Pielāgoties jaunajiem apstākļiem, lai  skolotājs un skolēns varētu  racionāli izmantot darba dienas laiku.

– Izveidot veicinošas sadarbības algoritmu “skolotājs-skolēns-vecāki”.

– Atbalstīt skolēnus , skolotājus un vecākus, iedvesmot un  motivēt darbam. 

Ko uzskatāt par Jūsu skolas / skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Izveidota sistēma, kura atvieglo skolēniem iespēju plānot savu darbu – nedēļas plāns katrai klasei ar informāciju par stundas tēmu, sasniedzamo rezultātu, stundas organizēšanas veidu un resursus.

Attālinātajām mācībām bija veiksmīgi adaptētas dažādas metodiskā darba formas pedagogu atbalstam:

metodiskās dienas, meistarklases, tematiskās nodarbības pēc brīvprātības principa, mācību jomu sadarbība.

Lai atvieglotu skolotāju orientēšanos dažādās mācību platformās,  google dokumentos tika  izveidots “Palīgs skolotājiem”. Tagad skolotāji var atrast svarīgāko  mācību darbā, audzināšanas darbā, kā arī informāciju par  metodisko darbu, zinot piekļuvi tikai vienam dokumentam. 

Attīstot skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes, tika izveidots skolas vienotais plāns pakāpeniskai pašvadītas mācīšanās prasmes veicināšanai mācību stundu laikā (iesaistīšanās SR un darba kritēriju formulēšanā, AS pēc “3P” principa sniegšanā un saņemšanā, atgādņu “Pašvadītas mācīšanās soļi” pielietojumā), organizēts darbs ar skolēniem, lai paskaidrotu, kā e-klases un skolas mājas lapas dokumentācija var palīdzēt plānot mācību darbu, sekot savai izaugsmei un veicināt to. Pēc aptaujas ir redzams, ka šīs iespējas skolēni izmantoja ļoti aktīvi.

Darbs ar talantīgiem skolēniem, veiksmīga piedalīšanās konkursos un olimpiādēs, SMU gadatirgos.

Ko no šī laika “paņemsiet” atgriežoties ierastajā režīmā?

– Turpināsim izmantot iespēju sniegt atgriezenisko saiti, iemācot skolēnus patstāvīgi izmantot redzamos e-klasē kritērijus katram pārbaudes darbam un darbam, kurš tiek izmantots foramatīvai vērtēšanai. 

– Izmantosim iespēju organizēt attālināti daļu no informatīvajām sapulcēm skolotājiem

– Mācību jomu darba plānošanai, dažādu darba rezultātu apkopojumam, AS saņemšanai un sniegšanai izmantosim google diska iespējas.

– Izmantosim dažas mācību platformas AS saņemšanai no skolēniem: uzdevumi.lv, wizer.me, padlet.com, mentimeter.com, google aptaujas.

– Izmantosim iespēju apmeklēt kopā ar skolēniem muzejus, kinoteātrus, zoodārzus, radošās darbnīcas virtuāli, izmantosim dotos materiālus skolēnu radošajiem darbiem. 

– Izmantosim un papildināsim izveidotās digitālās krātuves skolēniem un skolotājiem “Stratēģijas darbam ar tekstu”.

– Pēc nepieciešamības varēsim sniegt konsultācijas tiešsaistē, piemēram, konsultējot ZPD, radošo darbu autorus, mācību priekšmetu olimpiādes dalībniekus. 

Kas Jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Mums ļoti palīdzēja skolas skolēnu un vecāku aptaujas rezultāti:

– 2019./2020.m.g. beigās organizējām skolēnu un vecāku aptauju par attālināto mācību procesu skolā, uzdodot konkrētus jautājumus par organizēšanas aspektiem.

– 2020./2021.m.g.1.semestrī vēlreiz veicām skolēnu aptauju, kur galvenie jautājumi bija par darba formām, apjomu, SR skaidrību un AS formu efektivitāti katrā konkrētajā priekšmetā. 

– Apkopojām skolotāju pieredzi par attālinātā mācību procesa iespējām organizēt stundas zoom platformā un piedāvājām skolēniem instrukcijas patstāvīgam darbam. Iepazīstinājām skolotājus ar labas prakses piemēriem. 

– Kolektīva saliedētība, savstarpējais atbalsts, skolas administrācijas atbalsts. 

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Plānojot mācību procesu, balstīties uz akadēmiskām zināšanām, kā arī ar skolēnu, skolotāju un vecāku pieredzi, kuri bija iesaistīti attālinātajā mācību procesā, veicot diskusijas, aptaujas.

Organizēt pasākumus, kur skolēniem, skolotājiem, vecākiem būtu iespēja iesaistīties sarunā, sadarboties, sajust savas skolas atbalstu un piederību tai.

 

Pasākums 5.-12.kl. “Labas sajūtas diena”.

Mūsu skolā norisinājās Labo sajūtu diena!

Pamatskolas un vidusskolas klašu skolēni piedalījās QR kodu orientēšanās pasākumā “Izvēdini galvu!”, lai pēc ilgām mācībām pie datora atpūstos un izbaudītu pavasara sauli, izpētot   km garo maršrutu. Skolēni meklēja QR kodus 12 dažādās vietās visā pilsētā un risināja gan matemātiskus, gan atjautības, gan literārus uzdevumus, lai nokļūtu līdz galamērķim. 

 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana