Vecpiebalgas vidusskola

12 April 2022
blog one img

Direktore: Ilona Strelkova

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Lielākais attālināto mācību izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem ir bijis IT nodrošinājums. Attālinātā mācību procesa sākumā pēc veiktās aptaujas tika noskaidrots, ka 17% skolēnu ģimeņu nav sava datora, bet 12% skolēnu nav iespējas pilnvērtīgi darboties tiešsaistes stundās (nav kameras un mikrofona), un tika izveidota datu bāze operatīvas palīdzības sniegšanai un mācību procesa plānošanai. Tā kā skolai piešķirtie IZM 17 portatīvie datori un 3 planšetes šo problēmu pilnībā nespēja atrisināt, ģimenēm tika izsniegti  arī 17 skolas datori un 6 planšetes.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Kā mūsu skolas labās prakses piemērs mācību darbā būtu minams nedēļas plānojums, audzināšanas darbā – video sveicieni skolas saimei svētkos un tiešsaistes klašu vecāku sapulces. Piektdienās tiek veidots nedēļas mācību darba plāns (Google koplietošanas dokuments) katrai klasei, kurā mācību priekšmetu skolotāji norāda katras stundas tēmu, ar atšķirīgām krāsām fiksējot tiešsaistes stundas (zaļā krāsa) un pārbaudes darbu stundas (sarkanā krāsa). Svētdienās šis plāns tiek koplietots ar skolēniem un viņu vecākiem. Tas ļauj katram skolēnam saplānot darbus un atpūtu nedēļas griezumā un vecākiem būt lietas kursā par katru sava bērna darbadienas noslodzi, palīdzēt un pārraudzīt, ja nepieciešams. Tā kā ārkārtas situācijas dēļ nav iespējams organizēt vecāku sapulces klātienē, veiksmīgi tiek organizētas klašu sapulces tiešsaistē, izmantojot Google platformu. Priecē tas, ka šāda veida sapulces pulcē daudz vairāk vecāku nekā klātienē. Savukārt profesionālās ievirzes izglītības programmā ,,Vizuāli plastiskā māksla” 1.semestrī tika veidots arī individuālo nodarbību grafiks praktisko darbu izstrādei, un, pateicoties tam, šobrīd skolas mājaslapā skatāma brīnišķīga mākslas programmas audzēkņu darbu izstāde.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Attālinātais mācību process veicinājis skolas mācību un audzināšanas darba dažādošanu, ļaujot īstenot daudzas netradicionālas un radošas  idejas. Lielākie ieguvumi, kurus aktualizēsim arī klātienes mācību procesā: tiešsaistes stundas 9.-12.kl. skolēniem (vismaz reizi mēnesī), sadarbības un pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidošana, plānojot dienā un nedēļā veicamos darbus, atgriezeniskās saites daudzveidīgās formas,  iknedēļas skolotāju informatīvās sanāksmes un vecāku sapulces tiešsaistē. 

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Attālinātais mācību process noritētu daudz veiksmīgāk, ja visiem skolēniem un skolotājiem būtu vienāds IT nodrošinājums, līdzvērtīgas zināšanas un prasmes darbā ar IT rīkiem/ platformām, kā arī daudzveidīgu digitālo materiālu pieejamība katrai klasei visām tēmām.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Nebaidieties eksperimentēt un kļūdīties, jo katra kļūda vairo pieredzi. 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana