Tukuma 2. vidusskola

12 April 2022
blog one img

Anita Locāne, direktore

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Mūsuprāt, lielākais izaicinājums ikvienai skolai, bija radīt klātbūtnes sajūtu laikā, kad nevaram atrasties vienā skolā, vienā klasē. Radīt skolēniem vienotu, visiem saprotamu un ērti izmantojamu mācību vidi, vienotu sistēmu saziņai un sadarbībai, kā arī izstrādāt vienotas prasības efektīvai mācību procesa oganizēšanai.

Mums būtiski šķita pilnveidot arī skolēnu un skolotāju digitālo pratību, tāpēc visi apguvām dažādu digitālo rīku un saziņas platformu izmantošanu. Gan skolēni, gan pedagogi savas prasmes varēja pilnveidot gan pašmācības ceļā, gan apmeklējot dažādus kursus un vadot nodarbības un apmācības viens otram.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Par mūsu skolas kopējo sasniegumu uzskatām to, ka esam spējuši veselu skolu “pārcelt” digitālā formātā, izmantojot Office 365 platformu Teams, ko šajā mācību gadā pilnīgi visi Tukuma 2.vidusskolas skolotāji un 5.-12.klašu skolēni izmanto ikdienas saziņai, sadarbībai un mācību procesa norisei, kā arī formālām un neformālām aktivitātēm – sanāksmēm, interešu izglītības pulciņu īstenošanai u.c. Tas palīdz arī šajā attālināto mācību laikā īstenot skolas vērtību – sadarbība.

Gan skolēni, gan skolotāji Teams vidē var pārvietoties gruži kā skolā, staigājot no viena kabineta uz otru – dažādās mācību priekšmetu grupās skolēni pieslēdzas regulārām tiešsaistes stundām, saņem informāciju par patstāvīgajiem uzdevumiem, var iesniegt izpildītos darbus un saņemt atgriezenisko saiti no skolotāja. Skolotāji ir apguvuši veidus, kā tiešsaistē efektīvi īstenot dažādu formātu mācību stundas, pārbaudes darbus un ērti apkopot skolēnu sasniegumus. Un to visu mēs varam darīt vienā vienotā platformā, neizmantojot neskaitāmus saziņas rīkus.

Turklāt skolotāji nepārtraukti mācās viens no otra – ir kolēģi, kas var vadīt mācības citiem skolotājiem par dažādām Teams platformas iespējām un funkcionalitātēm. Tas, savukārt, dod iespēju skolēniem vienas un tās pašas digitālās prasmes pielietot vairākos mācītu priekšmetos. Tāpat skolotāji sadarbnīcās turpina dalīties ar metodiskajiem paņēmēniem un idejām, kā efektīvāk organizēt attālināto mācību darbu.

Teams platformu mēs izmantojam arī kopēju pasākumu ideju radīšanai, plānošanai, organizēšanai, vadīšanai, izvērtēšanai.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Atgriežoties ierastajā vidē noteikti saglabāsim to, kas, mūsuprāt, palīdz ekonomēt dažādus resursus: laiku, līdzekļus u.c., piemēram, nav ierobežojumu telpā, tiek ieekonomēti līdzekļi kopēšanai. Tas noteikti atvieglo informācijas nodošanu un saņemšanu. Tāpat arī turpināsim izmantot Teams kā sadarbības un informatīvo telpu.

Turpināsim izmantot daudzveidīgus mācību līdzekļus – ne tikai mācību grāmatu, klades un tāfeli, bet arī šajā laikā apgūtās prasme IT resursu izmantošanā, darot to mērķtiecīgi un jēgpilni.

Noderīgi arī klātienes mācībās var būt skolotāju digitalizētie dokumenti (iesniegumi, līgumi) un mācību palīglīdzekļi (tests, darba lapas u.c.).

Skolēni, kuri ilgstoši dažādu apstākļu dēļ (sporta nometnes, ģimenes īslaicīga aizceļošana, rehabilitācija sanatorijā, funkcionāli veselības traucējumi, kas neļauj pārvietoties, u.tml.) nevar apmeklēt skolu, varētu pieslēgties mācību procesam.

Kas Jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Ikdienas procesu attālināto mācību laikā efektīvāku, mūsuprāt, noteikti padarītu šādi faktori:

– Jaunākas paaudzes datori gan pedagogiem, gan skolēniem;

– Maksas programmas dažādu Pro līmeņu nodrošināšanai (filmu u.c. vizuālu materiālu izveidei);

– Interaktīvo ekrānu izmantošana (skolotājs automātiski pieslēdz skolēnus stundas norisei, vadot to no sava interaktīvā ekrāna).

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Veidojiet labu komandu, kura grib mācīties un iedvesmo visu skolas kolektīvu. Ir labi, ja komandā ir kāds, kurš izprot lietas pēc būtības, kāds “dzinējspēks”, kāds, kurš “pavelk līdzi”, iedvesmo, atbalsta, motivē pārējos, kāds, kurš ir “garainis, kas veicina vārīšanos”.

Rodiet iespēju savstarpējam iedrošinājumam, t.i., sākot izmantot kaut ko jaunu, noteikti kolektīvā būs kāds, kas to pratīs, pamācīs, atbalstīs, iedrošinās… Tādējādi tiks radīta digitalizācijai droša, atbalstoša un pozitīva vide.

Nebaidīties darīt un ļauties jauniem izaicinājumiem, jo drošība un prasmes veidojas tikai darbībā!

 

Citi video skolas YouTube kanālā. 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana