Rīgas Ķengaraga vidusskola

11 April 2022
blog one img

Skolotāja: Irīna Deņisova (apkopota informācija)

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Sākt strādāt attālināti, kaut gan daudziem skolēniem trūka atbilstoša tehniskā nodrošinājuma.

Sākt tiešsaistes mācības skolēni psiholoģiski nebija gatavi šādam darbam, kā arī viņiem trūka tehnisku iemaņu.

Vadīt attālināti priekšmetus, kas saitīti ar fiziskajām vai radošajām aktivitātēm,- sportu, mūziku, vizuālo mākslu- un iesaistīt praktiskajās nodarbēs visus skolēnus.

Izdomāt efektīvus uzdevumus, lai iesaistītu visus skolēnus darbā un gūtu pilnvērtīgu atgriezenisko saiti.

Skolotājiem pārvarēt psiholoģisko diskomfortu, jo katra tiešsaistes stunda jāvada kā atklātā stunda, kuru var vērot vecāki, administrācija un kolēģi, un vecāki bieži vien pēc vērotajām stundām māca, kā skolotājam labāk vadīt stundu.

Meklēt paņēmienus, kā skolotājam objektīvāk novērtēt mācību sasniegumus, zinot, ka, veicot pārbaudes darbus, skolēniem ir pieejami visdažādākie resursi un citu personu palīdzība no malas.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Skolā visi skolotāji vienoti strādāja vienā digitālajā platformā MS Teams. 

Skolotāji ir vienojušies par vienotu pieeju sava darba plānošanai uz priekšu, izmantojot e-klases sniegto iespēju aizpildīt melnrakstus un aizpildot vienotu skolā izveidoto tiešsaistes stundu vadīšanas tabulu. 

Ir izstrādāti daudzveidīgi attālinātajām mācībām piemēroti materiāli, kurus varēs izmantot arī turpmāk.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Jauniegūtās digitālās prasmes.

Izmantosim izstrādātos materiālus un gūto pieredzi.

Nepieciešamības gadījumā tiešsaisti kā vecāku un skolotāju sapulču organizēšanas formu.

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Ja visi skolēni būtu nodrošināti ar datoriem un labu interneta pieslēgumu. Telefoni un planšetdatori mācībām nav īsti piemēroti.

Ja visiem skolēniem būtu pašvadītas mācīšanās prasmes.

Lielāks entuziasms no skolēniem.

Ja skolēni godprātīgi izpildītu skolotāju norādījumus.

Jaunajām Skola2030 prasībām piemērotu digitālu mācību materiālu lielāks klāsts.

Vienots portāls, kurā vienkāršā valodā ir īsas pamācības par dažādu digitālo rīku izmantošanu.

Platformas MS Teams darbības pilnveidošana, jo, vadot tiešsaistes stundas, ekrānā nav redzami visi skolēni.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Apzinīgi veicot savus pienākumus (iespēju robežās), rast laiku SEV, nepazaudēt cerību atgriezties ierastajā mācību režīmā.

Lai ir grūti, vajag spēt, stipram būt – uzvarēt! (Rainis)

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana