Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

12 April 2022
blog one img

Direktore Inta Korņējeva

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Lielākais attālināto mācību izaicinājums – kā pēc iespējas vienkāršākā, ērtākā un saprotamākā veidā īstenot skolā mācīšanās un mācīšanas procesu, domājot par mūsu skolēniem un skolotājiem. Mācību procesa nodrošināšanai bija nepieciešams ieviest vienotu mācību satura plānošanu un īstenošanu, organizējot to Google vietnē un skolas mājaslapā – mācību plāni nedēļai, atbalsta un metodiskie rīki klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu tematiskie plāni un snieguma līmeņu apraksti priekšmetu un caurviju prasmēm, mācību darba organizēšanas formas sadarbībai ar vecākiem. Viens no veidiem, kā ērtāk tikām pie rezultāta, vainagojās ar staratēģisko infografiku izstrādi – attālinātās mācību dienas plānošana skolēniem, skolēnu zināšanu sniegumu vērtēšana un ierakstu veikšanas kārtība e-klases žurnālā skolotājiem.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Vienots mācību satura plānošanas rīks – mācību plans nedēļai, kurā skolēnam uzskatāmā veidā atspoguļots temats, sasniedzamais rezultāts, veicamais uzdevums, mācību atbalsta līdzekļi, vērtēšanas veids un konsultāciju iespējas. Tas palīdzēja veiksmīgāk īstenot jaunā mācību satura ieviešanu pašvadītās mācīšanās un sadarbības kontekstā. 

Valodas apguve citu mācību priekšmetu ietvaros paver jaunas perspektīvas svešvalodas stundai, tāpēc iesaistījāmies Gētes institūta piedāvātajā CLIL (Content and Language Intergrated Learning) projektā, vadot dažādu mācību priekšmetu stundas vācu valodā Latvijas mērogā.

Lepojamies ar to, ka paralēli mācību satura apguvei, esam piedalījušies dažādos pilsētas, novada un valsts olimpiādēs, konkursos un skolēnu pētniecisko darbu lasījumos. 

Neskatoties uz attālināto mācību procesu un domājot par lasītprasmes veicināšanu, organizējām pilsētas lasīšanas konkursu vācu valodā 6.klašu skolēniem “Lasīšana lomās”.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Domājot par kompetenču izglītības īstenošanu turpmākajā mācību procesā un tehnoloģiju sniegtajām iespējām mācību satura apguvē “paņemsim līdzi” dažādos IT rīkus un labās prakses piemērus, kurus jau tagad esam iedzīvinājuši skolā un noteikti izmantosim kā vienu no klātienes mācību procesa sastāvdaļām, izvēloties piemērotākos risinājumus un resursus digitālo tehnoloģiju mērķtiecīgai izmantošanai, lai atbalstītu skolotājus skolas digitalizācijas procesa laikā.

Kas Jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Attālinātās mācīšanās efektīvākai noriesei palīdzētu pozitīva savstarpējā sadarbība un atbalsts, kas nodrošinātu labvēlīgu sociāli emocionālo vidi un saziņu mācību stundās un ārpustundu norisēs, noteikti jādomā, kā valstiski reglamentēt skolēnu un vecāku atbildību mācību procesā un uzlabot skolēnu attieksmi pašvadītās mācīšnās īstenošanā. Fundamentāli svarīgi ir nodrošināt katru skolēnu ar datoru un internet pieslēgumu, kā arī nodrošināt skolas ar apmaksātu vienotu, kvalitatīvu digitālo platformu un dažādām informācijas krātuvēm mācību procesa organizēšanai.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Nākotne ir atkarīga no šodienas izvēles! Sapnis kļūst par mērķi, to pierakstot un pieņemot lēmumu par tā izpildes laiku. Lai izdodas sasniegt iecerēto un lepoties par padarīto!

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana